Oshkosh United Soccer U16 boys

Reddan Tournament Madison FC Black 6/1/13

Reddan Tournament Madison 56ers White 6/1/13

Reddan Tournament Madison 56ers White 6/1/13

Reddan Tournament Wisconsin Rush HS 6/2/13

Reddan Tournament Wisconsin Rush HS 6/2/13

Reddan Tournament Final Whitefish Bay 6/2/13